Hasiči Třemošnice

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH TŘEMOŠNICE

vv2016_3

Dne 8. ledna 2016 se v prostorách školní jídelny uskutečnila výroční valná hromada SDH Třemošnice. Mezi významné hosty, kteří k nám v tento den zavítali bezesporu patřila 1. náměstkyně starosty a vedoucí insperktorka OSH Chrudim Hana Stará, pan starosta Ing. Miroslav Bubeník, Josef Labuť st. jako patron okrsku Ronova nad Doubravou a ostatní zástupci z okolních obcí. Všem děkujeme za jejich účast. Společně s nimi jsme uctili minutou ticha památku zesnulých bratrů a sester. Z padesáti dospělých členů se dostavilo 30 usnášeníschopných, tak nic nebránilo k řádnému naplnění valné hromady. Jednomyslně se odsouhlasila volba návrhové komise ve složení Ing. Martina Horského, Ph.D., Matouška Jaroslava, Zadiny Pavla a volba delegátů SDH na VVH okrsku ve složení Bc.Jitky Stříškové, Pavla Stříšky a Jaroslava Matouška.Průběh výroční schůze probíhal dle stanoveného programu, zúčastnění byli obeznámeni se zprávami o činnosti sboru za uplynulý rok 2015 (sestra Stříšková Jitka) , včetně zprávy o hospodaření (bratr Horák Jaroslav), zprávy vedoucího mládeže (bratr Vašíček Radim), vedoucího soutěžního družstva (bratr Čermák Michal) a velitele JSDH (bratr Tamchyna Martin). Čestným členem třemošnického hasičského sboru byl jmenován náš pan starosta Ing. Miroslav Bubeník a do naší velké hasičské rodiny jsme také přijali nové členy – Josefa Trojana z Počátek a Kamila Handlíře z Třemošnice.Vedoucí mládeže bratr Radim Vašíček otevřel od září loňského roku přípravku malých hasičů, kteří se pojmenovali „Plamínek“. Od Ježíška dostali krásného ručně uháčkovaného dráčka Soptíka, který se tak stal jejich maskotem. Dětí od věku tří až šest je prozatím čtrnáct a již 17. října 2015 se zúčastnili svého prvního branného závodu požární všestrannosti v Brčekolech, odkud si přivezli diplom s krásným 1. místem. Děti plnily rozmanité úkoly včetně zavazování uzlíků, určování věcných prostředků či topografických značek. Oddílu malých hasičů pod vedením Radima Vašíčka vypomáhá paní Vlasta Vašíčková, Leonka Zadinová a Luboš Smutný. Všem přejeme hodně síly, vytrvalosti a následných dalších úspěchů.Od 1. března 2016 budeme součástí nového projektu pardubického kraje s názvem „První vyslaný“. Jedná se o projekt záchranářské práce první pomoci se speciálním zdravotnickým vybavením v hasičském autě. Naše jednotka bude vyjíždět v případě potřeby pro záchrannou službu pardubického kraje jako její předvoj k resuscitacím. Proto budou navýšena školení první pomoci s modelovými situacemi a prověření našich znalostí a zkušeností školitelem záchranné služby. Také se minimálně jednou ročně připraví cvičení pro hasiče ohledně již zmíněné záchranářské pomoci. Výzvu k pomoci nám předá buď operační středisko hasičů nebo 155 či 112 (pouze na resuscitaci). Oficiálním školitelem pro záchrannou jednotku pardubického kraje je Mgr. Jindra Holeková.Po odsouhlaseném závěrečném usnesení a plánu práce na rok 2016 se předávala vyznamenání – medaile Svatého Floriana hned třem členům sboru -bratru Martinu Tamchynovi, bratru Jaroslavu Hájkovi a sestře Jaroslavě Dražilové. Čestné uznání sboru jako poděkování za přípravu Sluníčkového plesu si převzala Bc. Jitka Stříšková, Mgr. Jindra Holeková a Pavel Budiš. Samozřejmě tímto děkuji i všem ostatním zúčastněným za jejich práci a pomoc při náročných přípravách již zmíněného plesu. Z celého srdce gratuluji výše vyznamenaným a všem ostatním členům našeho sboru přeji do další práce hodně síly a elánu, aby třemošnické hasičstvo nadále vzkvétalo a důstojně si tak plnilo svoji společenskou funkci.

vv2016_2

vv2016_1


Back to Top