Hasiči Třemošnice

Výroční valná hromada SDH – 2015

Dne 9.1.2015 se v prostorách školní jídelny uskutečnila výroční valná hromada SDH Třemošnice, která byla také v tomto roce valnou hromadou volební. Z 50-ti dospělých členů se dostavilo 39 usnášeníschopných, a tak nic nebránilo k jejich řádnému naplnění. Do nejdůležitějších funkcí výboru hasičstva byli navrženi a poté jednomyslně odsouhlaseni – Tamchyna Martin jako nový starosta sboru, Vašíček Radim jako nový velitel sboru, Stříšková Jitka jako jednatelka sboru a Horák Jaroslav jako hospodář sboru. Mezi ostatní členy výboru byli navrženi a odsouhlaseni – Zadina Pavel, Stříška Pavel, Hlaváček Jaroslav, Čermák Michal a Čermák Tomáš, Budiš Pavel jako vzdělavatel, Hlaváčková Edita jako vedoucí mládeže, referent MTZ Budiš Petr. Nově se volila revizní komise, jejíž předsedkyní se stala Hromádková Světlana se členkami revizní rady Zadinovou Václavou a Budišovou Annou.
Průběh výroční schůze probíhal dle stanoveného programu, zúčastnění byli obeznámeni se zprávami o činnosti sboru za uplynulý rok 2014 včetně zprávy o hospodaření, zprávy vedoucího mládeže, vedoucího soutěžního družstva a velitele. Po volbách a odsouhlaseného usnesení a plánu práce na rok 2015 se začala předávat vyznamenání – Čestná uznání SDH, Čestná uznání OSH, medaile Za příkladnou práci – Budiš Pavel, medaile Za zásluhy- Vašíček Radim, medaile Sv.Floriana im memoriam- Hromádka Jaroslav, Čestné uznání KSH – Tamchyna Martin, Hájek Jaroslav a Čestné uznání ČMS – Zadina Jaroslav. Všem z celého srdce gratuluji a přeji všem členům našeho sboru do další práce hodně síly a elánu, aby třemošnické hasičstvo nadále vzkvétalo a důstojně si tak plnilo svoji společenskou funkci.

Za SDH jednatelka sboru Bc. Jitka Stříšková


Back to Top