Hasiči Třemošnice

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH TŘEMOŠNICE

vv2016_3

Dne 8. ledna 2016 se v prostorách školní jídelny uskutečnila výroční valná hromada SDH Třemošnice. Mezi významné hosty, kteří k nám v tento den zavítali bezesporu patřila 1. náměstkyně starosty a vedoucí insperktorka OSH Chrudim Hana Stará, pan starosta Ing. Miroslav Bubeník, Josef Labuť st. jako patron okrsku Ronova nad Doubravou a ostatní zástupci z okolních obcí. Všem děkujeme za jejich účast. Společně s nimi jsme uctili minutou ticha památku zesnulých bratrů a sester. Z padesáti dospělých členů se dostavilo 30 usnášeníschopných, tak nic nebránilo k řádnému naplnění valné hromady. Jednomyslně se odsouhlasila volba návrhové komise ve složení Ing. Martina Horského, Ph.D., Matouška Jaroslava, Zadiny Pavla a volba delegátů SDH na VVH okrsku ve složení Bc.Jitky Stříškové, Pavla Stříšky a Jaroslava Matouška.Průběh výroční schůze probíhal dle stanoveného programu, zúčastnění byli obeznámeni se zprávami o činnosti sboru za uplynulý rok 2015 (sestra Stříšková Jitka) , včetně zprávy o hospodaření (bratr Horák Jaroslav), zprávy vedoucího mládeže (bratr Vašíček Radim), vedoucího soutěžního družstva (bratr Čermák Michal) a velitele JSDH (bratr Tamchyna Martin). Čestným členem třemošnického hasičského sboru byl jmenován náš pan starosta Ing. Miroslav Bubeník a do naší velké hasičské rodiny jsme také přijali nové členy – Josefa Trojana z Počátek a Kamila Handlíře z Třemošnice.Vedoucí mládeže bratr Radim Vašíček otevřel od září loňského roku přípravku malých hasičů, kteří se pojmenovali „Plamínek“. Od Ježíška dostali krásného ručně uháčkovaného dráčka Soptíka, který se tak stal jejich maskotem. Dětí od věku tří až šest je prozatím čtrnáct a již 17. října 2015 se zúčastnili svého prvního branného závodu požární všestrannosti v Brčekolech, odkud si přivezli diplom s krásným 1. místem. Děti plnily rozmanité úkoly včetně zavazování uzlíků, určování věcných prostředků či topografických značek. Oddílu malých hasičů pod vedením Radima Vašíčka vypomáhá paní Vlasta Vašíčková, Leonka Zadinová a Luboš Smutný. Všem přejeme hodně síly, vytrvalosti a následných dalších úspěchů.Od 1. března 2016 budeme součástí nového projektu pardubického kraje s názvem „První vyslaný“. Jedná se o projekt záchranářské práce první pomoci se speciálním zdravotnickým vybavením v hasičském autě. Naše jednotka bude vyjíždět v případě potřeby pro záchrannou službu pardubického kraje jako její předvoj k resuscitacím. Proto budou navýšena školení první pomoci s modelovými situacemi a prověření našich znalostí a zkušeností školitelem záchranné služby. Také se minimálně jednou ročně připraví cvičení pro hasiče ohledně již zmíněné záchranářské pomoci. Výzvu k pomoci nám předá buď operační středisko hasičů nebo 155 či 112 (pouze na resuscitaci). Oficiálním školitelem pro záchrannou jednotku pardubického kraje je Mgr. Jindra Holeková.Po odsouhlaseném závěrečném usnesení a plánu práce na rok 2016 se předávala vyznamenání – medaile Svatého Floriana hned třem členům sboru -bratru Martinu Tamchynovi, bratru Jaroslavu Hájkovi a sestře Jaroslavě Dražilové. Čestné uznání sboru jako poděkování za přípravu Sluníčkového plesu si převzala Bc. Jitka Stříšková, Mgr. Jindra Holeková a Pavel Budiš. Samozřejmě tímto děkuji i všem ostatním zúčastněným za jejich práci a pomoc při náročných přípravách již zmíněného plesu. Z celého srdce gratuluji výše vyznamenaným a všem ostatním členům našeho sboru přeji do další práce hodně síly a elánu, aby třemošnické hasičstvo nadále vzkvétalo a důstojně si tak plnilo svoji společenskou funkci.

vv2016_2

vv2016_1

ZPRÁVA VÝBORU SDH O ČINNOSTI ZA ROK 2015

Bc. Jitka Stříšková – jednatelka SDH Třemošnice

Náš sbor dobrovolných hasičů, jakožto organizace města Třemošnice, nezahálel ani v uplynulém roce 2015, který byl opravdu nabytý.
Leden a únor jsou nejenom měsíce výročních schůzí a valných hromad, ale také různých potřebných školení, jako například školení řidičů na Konopáči, školení o bezpečnosti na požářišti či školení o poskytování první pomoci.
Již od ledna jsme se připravovali na náš tradiční hasičský bál, jakožto první kulturně -společenskou akci našeho sboru pro veřejnost. Tento bál se nesl ve znamení sluníček, a to na počest našeho bývalého starosty a velmi dobrého kamaráda, Jarouška Hromádky, který pro nás tím sluníčkem opravdu byl. Proto se celá naše výzdoba opírala o veselá sluníčka, kterými bylo pokryto nejen nebe na pódiem, ale také stoly, okna a mezisloupí. Vrcholem výzdoby byla ruční tvorba asi 2 m slunce, které na nás svítilo až do brzkých ranních hodin.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sestrám a bratrům za jejich pomoc. Dovolte mi ale, abych největší díky věnovala sestře Jindřišce Holekové a bratru Pavlu Budišovi, bez kterých by tato krásná výzdoba, která nám zdobí i prostory hasičárny, zřejmě nevznikla. Děkuji oběma za jejich nápad, tvorbu a hlavně dlouhé hodiny času strávených s jeho vytvořením. Jelikož jsem byla také součástí tohoto týmu, vím, jak velice obtížné to bylo, jaká všechna úskalí nás čekala, ale konečný výsledek smyl náš stres i pot a byli jsme neskutečně rádi, že se to nakonec povedlo tak, jak jsme si představovali. K poslechu a tanci nám hrála skupina TRIK a i když byl pátek třináctého, myslím si, že se tato akce velice vydařila a že naše úsilí sklidilo úspěchy nejen u našich příznivců.
V měsíci březnu se udála ještě jedna slavnostní akce, a to svatba našeho dlouholetého hasičského páru – Terezy Bártové (dnes již Čermákové) a Tomáše Čermáka. O hasičský zátah ochuzeni nebyli a doufáme, že tím byl zpestřen i jejich den D. Dovolte mi, abych jim ještě jednou popřála jménem celého sboru šťastné manželství plné lásky, pohody, zdraví a spokojenosti.
První velkou sportovní akcí, kterou tradičně pořádáme, je soutěž v požárním sportu s názvem „O pohár starosty města Třemošnice“, kde nejenom soutěžíme, ale také zajišťujeme chutné občerstvení pro všechny zúčastněné. Akce se konala 9. května na zdejším fotbalovém hřišti. Náš mužský tým se bohužel umístil až na 21. místě (z 24 mužských týmů) a tak budeme držet palečky a věřit, že se jim tento rok, na kulatém 20. ročníku, povede o mnohem lépe.
Zpestřením nejenom této akce byla návštěva našich slovinských hasičských kamarádů, kteří k nám přijeli již ve čtvrtek 7. května ve večerních hodinách, kde jsme jim v prostorách hasičárny uspořádali přivítání s pozdní večeří, kterou pro nás připravila školní jídelna. Jejím zaměstnancům tímto děkujeme za výtečný gulášek, kterým všem moc chutnal. Ubytování bylo zajištěno ve zdejším Club hotelu. V pátek jsme společně navštívili Pařížovskou přehradu s odborným výkladem našeho bratra Martina Horského a poté profesionální sečské hasiče. Odpoledne se hosté podívali do „našeho“ Zavratce, kde se jejich průvodcem stal pan Miroslav Vyšata. V pozdních odpoledních hodinách jsme se sešli na večeři v třemošnickém Lihovaru a posléze se vrhli do trochu jiného sportovního klání – do bowlingu. V sobotu nám opět vypomohl pan Vyšata, který se vydal s naší návštěvou na Lichnici, neboť celá naše jednotka připravovala již zmíněné závody.
Celého sportovního klání se zúčastnil starosta města Třemošnice, pan Ing. Miroslav Bubeník, který v závěru soutěže předal všem zúčastněným týmům hodnotné ceny. Předávání se zúčastnili nejenom starosta sboru bratr Martin Tamchyna a velitel sboru bratr Radim Vašíček, ale také velitel hasičů ze slovinského Zavratce Primož Leskovec. Po sportovním klání nás naši kamarádi „opět“ opustili a navštívili pivovar ve Žlebských Chvalovicích. Nedělní dopoledne bylo ve znamení loučení, předávání dárků nejen od našeho sboru, ale také upomínkových předmětů od města Třemošnice. Na oplátku byl nás sbor pozván do slovinského Zavratce a Studence.
Začátkem května (5. 5. 2015) jsme se jako čestná stráž zúčastnili slavnostního odhalení pomníku obětem 1. a 2. světové války v třemošnickém parku a připomněli si tak 70 let od ukončení 2. světové války.
Koncem května (30. 5. 2015) jsme se zúčastnili akce města Třemošnice s názvem „Sportuje celá Třemošnice“, kde jsme zajišťovali chutné občerstvení pro všechny zúčastněné a již se těšíme na letošní 2. ročník této akce.
Dne 5. června jsme organizovali překážkovou soutěž dorostenců – Ligu na 100 m. I když bylo přihlášeno více družstev, a tím i více účastníků, nakonec dorazili soutěžící se svými vedoucími pouze ze tří sborů. Celkově soutěžilo 11 dorostenců, z toho 10 děvčat, která byla velmi šikovná. Jediný chlapec si dvěma platnými pokusy obhájil své 1. místo.
V červnu jsme se také připravovali na akci společnosti Dako cz., která uspořádala Den otevřených dveří a Dětský den a my jsme zajišťovali část nezbytného občerstvení s modelou ukázkou naší práce.
V červenci nás čekaly další dvě akce, z nichž jedna byla pracovní a druhá „prázdninová“. Pracovní akcí bylo zajišťování občerstvení na akci „Folk na Lichnici“, a to v páteční podvečer na třemošnickém náměstí (10. 7. 2015).
V období od 16. do 19. července jsme navštívili naše hasičské kamarády ve Slovinsku, kteří nás pozvali na oslavy 30. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Zavratec.
Ve Slovinsku se nachází dvě malé obce Zavratec, které jsou od sebe vzdáleny asi 150 km. První Zavratec, kde jsme byli pozváni již na zmíněnou oslavu, je samostatnou obcí ležící v blízkosti městečka Idrija asi 50 km od hlavního města Ljublana směrem na italské hranice. Druhý Zavratec je menší a je součástí obce Studenec a leží na opačné straně Slovinska, a to asi 20 km před chorvatskými hranicemi. Po celý pobyt bylo o nás velice dobře postaráno, zažili jsme spoustu společensko-kulturních akcí a domů si přivezli jen ty nejkrásnější zážitky a vzpomínky.
Poslední prázdninovou akcí bylo tradiční týdenní hasičské soustředění s dětmi v nedalekém Zbýšově. V loňském roce jsme odjížděli v době tropických veder a přísného zákazu rozdělávání ohně v otevřené přírodě, proto jsme museli nahradit tradiční středeční a páteční grilování jinou zábavou. Připravili jsme pro děti náhradní program, který se nám podařilo před nimi až do poslední chvíle dobře utajit. Ve čtvrteční den, který je vždy věnován celodennímu výletu (Aquaparku v Kolíně) jsme připravili a uspořádali dětem Vánoce. Celý náš komplex jsme vyzdobili vánoční tématikou, kde nechyběl živý stromeček s ozdobami, osvětlením, Ježíškem a dárečky pro každého, svátečně vyzdobené sezení s domácí vánočkou, hraní a zpívaní koled. A když už jsme měli vánoce, tak jsme si následný poslední den udělali i Silvestra s tradiční karnevalovou diskotékou. Samozřejmě nechyběly různé vědomostní, paměťové a sportovní soutěže a hlavně hodně dobrá nálada a pocit štěstí.
Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu tábora Radimovi Vašíčkovi a jeho spolupracovníkům (Vlastě Vašíčkové, manželům Stříškovým, Báře Vlčkové, Denise Vrzáčkové a Michalu Komárkovi) za jejich ochotu pracovat s dětmi a především za to, že věnovali dětem to nejcennější – svůj čas.
Začátkem září jsme se připravovali a 5. září zrealizovali opět velmi chutné občerstvení nejen pro sportovce na „Sportovních hrách“ podniku Kovolis Hedvikov.
Závěrem roku jsme taktéž zajišťovali občerstvení na vánočním jarmarku s našimi výtečnými a vyhlášenými klobáskami, lahodným svařákem a jinými pochutinami a pořádali jsme tradičně vánoční turnaj v malé kopané, samozřejmě také s nezbytným občerstvením pro načerpání sil především přihlášeným sportovcům.
Během celého roku 2015 jsme se podíleli i na dalších akcích – pálení čarodějnic koncem dubna, motokrosové závody v měsíci dubnu a říjnu, v případě potřeby technickou pomoc při údržbě pozemních komunikací během celého roku, odborný dohled na společenských akcích a dvakrát jsme se zúčastnili záchranných cvičení hasičů v nedaleké Seči (16. června – záchrana osob na ostrůvku sečské přehrady a 2. listopadu na záchranné akci osob domova důchodců).
Ke všem těmto aktivitám nemohu opomenout aktivitu zcela zásadní, a to ochranu majetku a lidských životů. Naše výjezdová jednotka byla přivolána oficiálně k 24 výjezdům různého charakteru.
Na úplný závěr bych chtěla poděkovat všem členům hasičského sboru za jejich obětavou práci a čas, který věnovali své dobrovolné činnosti a všem popřát do nového roku 2016 hlavně hodně zdraví, síly a elánu dál pomáhat, aby naše třemošnické hasičstvo i nadále vzkvétalo a důstojně si tak plnilo svoji společenskou funkci.
Děkuji za pozornost.

Děteské hasičské soustředění – Zbýšov 2015

taborzbysov2015Tak jako každý rok se naše hasičská rodinka se „svými dětmi“ vypravila do zbýšovského kempu, kde jsme strávili báječný sprnový týden. Letos jsme odjížděli v době tropických veder a přísného zákazu rozdělávání ohně v otevřené přírodě, proto jsme museli nahradit tradiční středeční a páteční grilování jinou zábavou. Pro děti jsme proto připravili náhradní program, o kterém nevěděly a opravdu se nám ho do poslední chvíle podařilo utajit. Ve čtvrteční den, který je vždy věnován celodennímu výletu (Aquaparku v Kolíně), jsme připravili a uspořádali vánoce. Když se děti v odpoledních hodinách vrátily, čekalo je opravdu milé překvapení. Celý náš komplex jsme vyzdobili vánoční tematikou, kde nechyběl živý stromeček s ozdobami, osvětlením, Ježíškem a dárečky pro každého, svátečně vyzdobené sezení s domácí vánočkou a celým kempem se nesly vánoční koledy a písně, které jsme si také společně zazpívali. Páteční den byl zasvěcen silvestrovskému karnevalu s diskotékou a půlnočním přípitkem, udělením diplomů z různých soutěží a upomínkových dárků a sladkostí.
Netradiční dny střídaly i dny tradiční, jejichž náplní byly sportovní, vědomostní a paměťové hry, kde děti soutěžily nejen za sebe, ale i za svůj tým a sbíraly za každou disciplínu body, které se jim započítávaly do celotýdenního hodnocení. Musím tímto pochválit všechny děti za jejich výkony a za snahu dosáhnout co nejlepších výsledků. Kromě míčových her byly nejoblíbenější turnaje ve stolním tenise a elektronických šipkách. Ve dnech dešťů a bouřek, které nás také zastihly, jsme hráli hry ve společenské místnosti, kde nechyběl ani umělecký koutek, ve kterém si děti barvami na sklo vyrobily originální skleničky a náhrdelníkové přívěsky. Nechyběla ani tolik oblíbená jízda na raftu a střílení ze vzduchovky na cíl.
I když se nám počasí v průběhu celého týdne měnilo, vždy jsme se dokázali zabavit a prožít tak společně krásné a pohodové prázdninové dny.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem vedoucím, kteří se podíleli na plynulé oraganizaci a vyváženém průběhu celé akce a věnovali dětem to nejcennější – svůj čas. Velké díky patří vedoucímu tábora Radimovi Vašíčkovi a jeho spolupracovníkům : Vlastě Vašíčkové, Jitce a Pavlu Stříškovým, Báře Vlčkové, Denče Vrzáčkové a Michalu Komárkovi.

jednatelka sboru
Bc. Jitka Stříšková

Back to Top